การพัฒนาและจัดวางบุคลากรทดแทน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

หากองค์กรยังไม่สามารถพัฒนา และจัดวางผู้นำทดแทนได้ทัน ก็อาจจะทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจ

หลักของงาน HR ที่ต้องวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงมีอยู่ 4 ด้านใหญ่ๆ ได้แก่

1  บุคลากร

2 ด้านความสามารถขององค์กร

3 ด้านวัฒนธรรม

4 ด้านระบบและกระบวนการทาง HR ที่ต้องมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน

ความเสี่ยงในการพัฒนาและจัดวางบุคลากรทดแทน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในเรื่องนี้ โดยเบื้องต้นนั้นต้องผ่านการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง เป็นสูง หรือกลาง หรือต่ำในตารางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการตั้ง เป็นแกนของโอกาสความเป็นไปได้ และแกนนอน เป็นแกนของระดับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หากพิจารณาจากข้อมูลผู้บริหารระดับสูงที่มีอยู่ในปัจจุบันกับจำนวนผู้ที่ได้รับการระบุว่า สามารถเป็นกลุ่มผู้นำทดแทนนั้นมีสัดส่วนจำนวนที่น้อยกว่ามาก นั่นหมายความว่ามีโอกาสความเป็นไปได้ของความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและผลกระทบที่เกิดขึ้นที่อาจจะอยู่ในระดับสูงด้วยเพราะหากองค์กรยังไม่สามารถพัฒนาและจัดวางผู้นำทดแทนได้ทันก็อาจจะทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจหรือการดำเนินงานสำคัญสำคัญมีการสะดุดติดขัดได้ดังนั้นเฮียชาควรดำเนินการจัดทำข้อมูลในรายละเอียดเพื่อมาจัดเตรียมแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

ข้อมูลที่ต้องจัดทำ คือนำประวัติอายุตัว อายุงาน ของผู้บริหารที่ดำรงอยู่เฉพาะในตำแหน่งงานที่สำคัญ มาจัดทำตารางเพื่อลงรายละเอียดว่ามีผู้บริหารคนใดที่จะเกษียณอายุงาน หรือมีความประสงค์ที่จะเกษียณอายุงานก่อนกำหนด ภายในเวลา 1-2 ปี และในตำแหน่งงานที่สำคัญของผู้บริหารเหล่านั้น เมื่อมาดูประกอบกับบุคคลที่ระบุไว้เป็นผู้นำทดแทนเห็นแล้วกว่าจะพัฒนาความสามารถให้พร้อมในการปฏิบัติการนั้นใช้เวลามากกว่า 3-5 ปีขึ้นไป แสดงว่าในตำแหน่งงานนั้นมีความเสี่ยงที่ต้องรีบเร่งจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นลดน้อยลงไป และไม่ให้กลายเป็นภัยคุกคามต่อการดำเนินธุรกิจที่ต้องมีความต่อเนื่อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *